Vnitřní řád školní jídelny

Školní jídelny Slaný, Na Sadech 1238, okres Kladno (dále jen „provozní řád ŠJ“)
IČ 48706027, DIČ: CZ46706027
Adresa:Školní jídelna Slaný, Na Sadech 1238, okres Kladno, Na Sadech 1238, Slaný 274 01(dále jen „školní jídelna“)
Telefon:312 522 360, mob. 602 390 314
E-mail:  info@jidelnaslany.cz

Vedení:
ředitelka školní jídelny:  p. Venuše Snopová
vedoucí kuchařka: p. Jitka Krupková
pedagogický dozor: p. Jana Rezková

  1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění (dále jen „107/2005 Sb.,), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění. Školní jídelna se dále řídí hygienickými předpisy dle § 7 odst.1. Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje stravování – obědy včetně pitného režimu během oběda pro všechny strávníky v hlavní i doplňkové činnosti. Výroba veškerých pokrmů včetně nápojů je vyráběna z vody přímo z vodovodního řadu, ostatní voda na veškeré mytí, dezinfekci a při používání sociálních zařízení ve školní jídelně prochází přes úpravnu vody kvůli velké tvrdosti.

Předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

II. Provoz školní jídelny

Školní jídelna je otevřena od pondělí do pátku v době od 11:30 do 14:30 hodin.

Doba výdeje obědů

Obědy pro žáky a studenty                                                                        11:30 – 14:30 hodin

Obědy pro cizí strávníky                                                              11:15 – 13:00 hodin

V době všech prázdnin pro cizí strávníky                                         11:15 – 13.00 hodin                                                                                           

Při příležitosti různých akcí jednotlivých škol lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

Do školní jídelny je povolen přístup jen těm strávníkům, kteří mají platnou čipovou kartu nebo stravenku. Čipové karty žáků, studentů a cizích strávníků platí po celou dobu školní docházky /stravování/. Cena jedné čipové karty je 115,– Kč včetně DPH.    

Ztrátu čipu je strávník povinen okamžitě hlásit v kanceláři školní jídelny. Školní jídelna neručí za škody vzniklé použitím čipu třetí osobou.

Obědy se bez čipové karty, nebo stravenky nevydávají. Pouze ve výjimečných případech (pokud strávník zapomene čipovou kartu) je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený. Tento náhradní lístek lze vydat pouze 3x za sebou, jinak je strávník povinen zakoupit náhradní čipovou kartu.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi, studentovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování,. Strava se žákům a studentům mimo školní jídelnu nevydává. Výdej oběda do nádob atestovaných na přenos stravy /jídlonosičů, ne různých misek/ povolí ředitelka  školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka nebo studenta v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do atestovaných nádob /jídlonosičů/ je od 11:15 – 12.00 hodin, do nádob, které nejsou atestovány na přenos stravy se strava nevydává. V dalších dnech nemoci je možné stravu odebírat, ale za plnou hodnotu poskytnutého jídla /á 73,- Kč/ tj. včetně provozní  a mzdové režie.

Výdej stravy pro cizí strávníky do jídlonosičů probíhá v době od 11.15. do 11.45 hodin v prostoru malé jídelny.

Ostatní cizí strávníci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají vymezený prostor v pravé části velké jídelny. Stravují se v časovém rozsahu od 11.15 do 13.00 hodin. V této době je ve školní jídelně velmi malý počet strávníků v hlavní činnosti, kteří se stravují ve zbývajícím prostoru velké jídelny. Prostory pro cizí strávníky jsou odděleny přenosnými paravany. Po ukončení výdeje jídel pro cizí strávníky jsou stoly řádně ošetřeny desinfekcí tak, aby se ve stejných prostorách mohli stravovat strávníci školního stravování.

                                                III. Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školní jídelny, v základních kategoriích činí:

    7 – 10 let         27,–Kč

  11 – 14 let        29,–Kč

  15 let a více      32,–Kč

  cizí strávníci     73,–Kč

IV. Platba stravného

Stravné bezhotovostně:

povolením /příkazem/ k inkasu na účet školní jídelny GE Money Bank č. 600425694/0600, nebo přes sběrný účet u České spořitelny č. 100099781. Od 1.9.2014 je stravné hrazené inkasním příkazem prováděno zálohově dopředu mezi 20. až 25. dnem v měsíci. První inkaso – záloha na září vždy proběhne kolem 20. srpna. Během školního roku se inkasuje záloha na další měsíc po odečtu odhlášených obědů z předešlého měsíce. Na konci školního roku nebo při ukončení stravování proběhne na žádost strávníka vyúčtování za celý školní rok.

Stravné fakturou:

Faktury se vystavují za odebranou stravu pouze školám a cizím strávníkům. Jejich úhrada probíhá převodním příkazem z účtu odběratele. Při platbě faktury přes převodní příkaz je variabilní symbol číslo faktury a konstantní symbol 0558.

Pokud stravné není uhrazeno v tomto termínu, je strávníkovi zablokována čipová karta od dalšího stravovacího dne. Faktury pro cizí strávníky jsou vystavovány k poslednímu dni v měsíci se 14 denní splatností.

Stravné hotově:

Stravné je také možno platit v hotovosti v kanceláří školní jídelny. Obědy se platí 5 dní před zahájením nového měsíce. Platí se vždy na následující měsíc.  

Provozní doba kanceláře:

ráno 7,00 – 8,00 hod. a   od 11.15 – 14.30 hodin.

Odhlášené obědy se převádí do příštího měsíce, kde se automaticky odečítají.

V. Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny v pracovní dny

od 7:00 do 8,00 hodin a od 11.15 do 14.30 hodin alespoň jeden den před zahájením stravování.

Strávník má však nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda / v případě placení v hotovosti/.

Jakmile je nový strávník zaveden do systému stravování a je mu přidělena čipová karta, /nastaveno povolení k inkasu/, má automaticky nastaveny obědy na celý měsíc dokud nedojde ze strany strávníka k ukončení stravování odhláškou – blokací. Každý strávník může mít nastaveny stravovací zvyklosti = může se stravovat jen některé dny v týdnu.

VI. Jídelní lístek

Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách ve školní  jídelně s týdenním předstihem. Pro strávníky vlastnící čipovou kartu je k dispozici objednací box umístěný ve školní jídelně, nebo si mohou strávníci objednat jídlo přes internet na www.strava.cz vždy na další den do 14.00 hodin.

Školní jídelna má svoje vlastní webové stránky www.jidelnaslany.cz, kde jsou umístěny jídelníčky na 14 dní dopředu a informace o dění v jídelně.

Strávníci mají možnost vybrat si každý den ze dvou druhů hlavních jídel. Každý pokrm se skládá z polévky, která je stejná pro oba druhy jídla, hlavního jídla, jedné skleničky nápoje a přílohy /salát, moučník, ovoce, tyčinka, mléčné výrobky, kompot/podle jídelníčku.

Strávníci, kteří chodí na obědy pod dohledem zaměstnanců ze 2.ZŠ Komenského a Speciální školy Palackého /družiny/ se již po ukončení oběda opětovně nevracejí do jídelny pro pití a použití WC.

VII. Objednávky obědů a změny objednávek

Školní jídelna vaří denně dva druhy jídel. Jídlo č.1 je nastaveno pro žáky základní školy automaticky. Jídlo č.2 je nastaveno pro střední školy a ostatní strávníky. Pokud chce někdo změnu, objedná si vždy minimálně den dopředu vložením čipu (stravovací karty) do čtecího zařízení umístěného ve školní jídelně a potvrzením příslušného čísla oběda, nebo přes internet nawww.strava.cz– zařízení 0467 – uživatel = přidělený kód při registraci strávníka – heslo = pepa. Heslo si může každý strávník změnit. Volbu na další den je nutno uskutečnit do 14 hodin dne předešlého. 

VIII. Odhlašování strany 

Strávníci mají možnost odhlašovat stravu po internetu stejně jako objednávat /stejný postup/. Každý strávník při koupi čipové karty dostane k dispozici instrukce s návodem, jak postupovat při objednávání a odhlašování stravy. 

Odhláška nebo změna stravy na následující den musí být uskutečněna nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne. Odhlásit oběd lze také telefonicky ještě ten den do osmé hodiny ráno pouze v akutních případech /nemoc/. Noví strávníci si mohou příslušné instrukce vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

                                                  IX. Ukončení stravování

Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné vrátit čipovou kartu, čímž se automaticky zablokuje objednávání obědů pro daného strávníka. Při ukončení stravování je potřeba vyplnit odhlášku strávníka a tu následně předat do kanceláře školní jídelny. Pokud chce strávník přerušit stravování na určitou dobu /dlouhodobá nemoc, pobyt v cizině/, musí nastalou skutečnost oznámit v kanceláři školní jídelny, aby došlo k zablokování strávníka, jinak bude mít stále nastaveny obědy.

  • Chování ve školní jídelně

V prostoru školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto provozním řádem školní jídelny a pokyny pedagogického dozoru. 

V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby vždy dodržovali zásady slušného společenského chování a aby nedošlo k úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v prostorách školní jídelny, musí strávník neprodleněnahlásit pedagogickému dozoru nebo ředitelce školní jídelny. 

Police a věšáky ve vestibulu slouží výhradně na ukládání svršků a věcí související s vyučováním. Police a věšáky neslouží k ukládání cenných věcí. Za ztrátu těchto věcí školní jídelna zodpovídá pouze v případě, že je strávník po dobu oběda uložil v kanceláři školní jídelny. 

XI. Vyúčtování na konci školního roku /k 30.6./

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi :

  1. převést zůstatek na vlastní konto,

      b.   vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu do 30.6. v kanceláři ŠJ

      c.   pokud pokračuje strávník po letních prázdninách dál ve stravování, může si přeplatek           ponechat na první měsíc v novém školním roce.

                         XII. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Během prázdnin nevaří školní jídelna pro žáky ZŠ a studenty středních škol. Žáci a studenti jsou automaticky odhlášeni. O přesných termínech budou s předstihem žáci a studenti informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny. Pokud jsou žáci a studenti  na škole v přírodě, výletě  anebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sami, nebo prostřednictvím školy. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Během všech prázdnin se vaří pro ostatní strávníky, kdy výdejní doba je zkrácena:

od 11.15 hod – 13.00 hodin.

Pokud se budou během prázdnin chtít stravovat ve školní jídelně žáci a studenti, mohou si zakoupit obědy v plné hodnotě / á 73,– Kč/. Během letních prázdnin může být školní jídelna mimo provoz  na jeden až dva týdny z technických důvodů /malování, úklid, opravy zařízení, rekonstrukce/. Termín této uzávěrky bude včas všem oznámen na nástěnce školní jídelny.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny  s ředitelkou p. Venuší Snopovou nebo  p. Miladou Svádovou.

XII. Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1.4.2019.

Provozní řád školní jídelny ze dne 1. ledna 2019 pozbývá platnost.

Ve Slaném dne  28.3.2019                                                             ………………………                                                                                                         

                                                                                                   Snopová Venuše

                                                                                               ředitelka školní jídelny

Vedení:
ředitelka školní jídelny:  p. Venuše Snopová
vedoucí kuchařka: p. Jitka Krupková
pedagogický dozor: p. Jana Rezková

  1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění (dále jen „107/2005 Sb.,), zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění. Školní jídelna se dále řídí hygienickými předpisy dle § 7 odst.1. Zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje stravování – obědy včetně pitného režimu během oběda pro všechny strávníky v hlavní i doplňkové činnosti. Výroba veškerých pokrmů včetně nápojů je vyráběna z vody přímo z vodovodního řadu, ostatní voda na veškeré mytí, dezinfekci a při používání sociálních zařízení ve školní jídelně prochází přes úpravnu vody kvůli velké tvrdosti.

Předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

II. Provoz školní jídelny

Školní jídelna je otevřena od pondělí do pátku v době od 11:30 do 14:30 hodin.
Doba výdeje obědů
Obědy pro žáky a studenty 11:30 – 14:30 hodin
Obědy pro cizí strávníky 11:30 – 13:00 hodin
V době prázdnin pro cizí strávníky 11:15 – 13.00 hodin                                                                                     

Při příležitosti různých akcí jednotlivých škol lze obvyklou dobu výdeje obědů dohodnout i jinak.

Do školní jídelny je povolen přístup jen těm strávníkům, kteří mají platnou čipovou kartu nebo stravenku. Čipové karty žáků, studentů a cizích strávníků platí po celou dobu školní docházky /stravování/. Cena jedné čipové karty je 115,– Kč včetně DPH.     

Ztrátu čipu je strávník povinen okamžitě hlásit v kanceláři školní jídelny. Školní jídelna neručí za škody vzniklé použitím čipu třetí osobou.

Obědy se bez čipové karty, nebo stravenky nevydávají. Pouze ve výjimečných případech (pokud strávník zapomene čipovou kartu) je mu vydán náhradní lístek, který odevzdá přímo u výdejního okénka – nepoškozený. Tento náhradní lístek lze vydat pouze 3x za sebou, jinak je strávník povinen zakoupit náhradní čipovou kartu.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi, studentovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování,. Strava se žákům a studentům mimo školní jídelnu nevydává. Výdej oběda do nádob atestovaných na přenos stravy /jídlonosičů, ne různých misek/ povolí ředitelka  školní jídelny v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného žáka nebo studenta v první den jeho onemocnění, pokud již nelze stravu odhlásit. Doporučená doba pro výdej do atestovaných nádob /jídlonosičů/ je od 11:30 – 12:00 hodin, do nádob, které nejsou atestovány na přenos stravy se strava nevydává. V dalších dnech nemoci je možné stravu odebírat, ale za plnou hodnotu poskytnutého jídla /á 62,- Kč/ tj. včetně provozní  a mzdové režie.

                                                III. Výše stravného

Výše stravného je určena předpisem ředitelky školní jídelny, v základních kategoriích činí:
7 – 10 let         27,–Kč
11 – 14 let        29,–Kč
15 let a více      32,–Kč
cizí strávníci     73,–Kč

IV. Platba stravného

Stravné bezhotovostně:

povolením /příkazem/ k inkasu na účet školní jídelny GE Money Bank č. 600425694/0600, nebo přes sběrný účet u České spořitelny č. 100099781. Od 1.9.2014 je stravné hrazené inkasním příkazem prováděno zálohově dopředu mezi 20. až 25. dnem v měsíci. První inkaso – záloha na září vždy proběhne kolem 20. srpna. Během školního roku se inkasuje záloha na další měsíc po odečtu odhlášených obědů z předešlého měsíce. Na konci školního roku nebo při ukončení stravování proběhne na žádost strávníka vyúčtování za celý školní rok.

Stravné fakturou:

Faktury se vystavují za odebranou stravu pouze školám a cizím strávníkům. Jejich úhrada probíhá převodním příkazem z účtu odběratele. Při platbě faktury přes převodní příkaz je variabilní symbol číslo faktury a konstantní symbol 0558.

Pokud stravné není uhrazeno v tomto termínu, je strávníkovi zablokována čipová karta od dalšího stravovacího dne. Faktury pro cizí strávníky jsou vystavovány k poslednímu dni v měsíci se 14 denní splatností.

Stravné hotově:

Stravné je také možno platit v hotovosti v kanceláří školní jídelny. Obědy se platí 5 dní před zahájením nového měsíce. Platí se vždy na následující měsíc.  

Provozní doba kanceláře:
ráno 7,00 – 8,00 hod. a   od 11.15 – 14.30 hodin.
Odhlášené obědy se převádí do příštího měsíce, kde se automaticky odečítají.

V. Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny v pracovní dny od 7:00 do 8,00 hodin a od 11.15 do 14.30 hodin alespoň jeden den před zahájením stravování.

Strávník má však nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda / v případě placení v hotovosti/.

Jakmile je nový strávník zaveden do systému stravování a je mu přidělena čipová karta, /nastaveno povolení k inkasu/, má automaticky nastaveny obědy na celý měsíc dokud nedojde ze strany strávníka k ukončení stravování odhláškou – blokací. Každý strávník může mít nastaveny stravovací zvyklosti = může se stravovat jen některé dny v týdnu.

VI. Jídelní lístek

Jídelníček je vyvěšen na nástěnkách ve školní  jídelně s týdenním předstihem. Pro strávníky vlastnící čipovou kartu je k dispozici objednací box umístěný ve školní jídelně, nebo si mohou strávníci objednat jídlo přes internet na www.strava.cz vždy na další den do 14.00 hodin.

Školní jídelna má svoje vlastní webové stránky www.jidelnaslany.cz, kde jsou umístěny jídelníčky na celý měsíc a informace o dění v jídelně.

Strávníci mají možnost vybrat si každý den ze dvou druhů hlavních jídel. Každý pokrm se skládá z polévky, která je stejná pro oba druhy jídla, hlavního jídla, jedné skleničky nápoje a přílohy /salát, moučník, ovoce, tyčinka, mléčné výrobky, kompot/podle jídelníčku.

Strávníci, kteří chodí na obědy pod dohledem zaměstnanců ze 2.ZŠ Komenského a Speciální školy Palackého /družiny/ se již po ukončení oběda opětovně nevracejí do jídelny pro pití a použití WC.

VII. Objednávky obědů a změny objednávek

Školní jídelna vaří denně dva druhy jídel. Jídlo č.1 je nastaveno pro žáky základní školy automaticky. Jídlo č.2 je nastaveno pro střední školy a ostatní strávníky. Pokud chce někdo změnu, objedná si vždy minimálně den dopředu vložením čipu (stravovací karty) do čtecího zařízení umístěného ve školní jídelně a potvrzením příslušného čísla oběda, nebo přes internet na www.strava.cz – zařízení 0467 – uživatel = přidělený kód při registraci strávníka – heslo = pepa. Heslo si může každý strávník změnit. Volbu na další den je nutno uskutečnit do 14 hodin dne předešlého. 

VIII. Odhlašování strany 

Strávníci mají možnost odhlašovat stravu po internetu stejně jako objednávat /stejný postup/. Každý strávník při koupi čipové karty dostane k dispozici instrukce s návodem, jak postupovat při objednávání a odhlašování stravy. 

Odhláška nebo změna stravy na následující den musí být uskutečněna nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího dne. Odhlásit oběd lze také telefonicky ještě ten den do osmé hodiny ráno pouze v akutních případech /nemoc/. Noví strávníci si mohou příslušné instrukce vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

                                                   IX. Ukončení stravování

Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné vrátit čipovou kartu, čímž se automaticky zablokuje objednávání obědů pro daného strávníka. Při ukončení stravování je potřeba vyplnit odhlášku strávníka a tu následně předat do kanceláře školní jídelny. Pokud chce strávník přerušit stravování na určitou dobu /dlouhodobá nemoc, pobyt v cizině/, musí nastalou skutečnost oznámit v kanceláři školní jídelny, aby došlo k zablokování strávníka, jinak bude mít stále nastaveny obědy.

  1. Chování ve školní jídelně

V prostoru školní jídelny se všichni strávníci řídí tímto provozním řádem školní jídelny a pokyny pedagogického dozoru. 

V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby vždy dodržovali zásady slušného společenského chování a aby nedošlo k úrazu. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v prostorách školní jídelny, musí strávník neprodleně nahlásit pedagogickému dozoru nebo ředitelce školní jídelny. 

Police a věšáky ve vestibulu slouží výhradně na ukládání svršků a věcí související s vyučováním. Police a věšáky neslouží k ukládání cenných věcí. Za ztrátu těchto věcí školní jídelna zodpovídá pouze v případě, že je strávník po dobu oběda uložil v kanceláři školní jídelny. 

XI. Vyúčtování na konci školního roku /k 30.6./

Bude provedeno u každého strávníka na základě jeho pokynů s těmito možnostmi :

  1. převést zůstatek na vlastní konto,
  2. vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu do 30.6. v kanceláři ŠJ
  3. pokud pokračuje strávník po letních prázdninách dál ve stravování, může si přeplatek ponechat na první měsíc v novém školním roce.

XII. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

Během prázdnin nevaří školní jídelna pro žáky ZŠ a studenty středních škol. Žáci a studenti jsou automaticky odhlášeni. O přesných termínech budou s předstihem žáci a studenti informováni na nástěnce u vchodu do školní jídelny. Pokud jsou žáci a studenti  na škole v přírodě, výletě  anebo na jiné školní akci, musí si oběd předem odhlásit sami, nebo prostřednictvím školy. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Během všech prázdnin se vaří pro ostatní strávníky, kdy výdejní doba je zkrácena: od 11.15 hod – 13.00 hodin.

Pokud se budou během prázdnin chtít stravovat ve školní jídelně žáci a studenti, mohou si zakoupit obědy v plné hodnotě / á 69,– Kč/. Během letních prázdnin může být školní jídelna mimo provoz  na jeden až dva týdny z technických důvodů /malování, úklid, opravy zařízení, rekonstrukce/. Termín této uzávěrky bude včas všem oznámen na nástěnce školní jídelny.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny  s ředitelkou p. Venuší Snopovou nebo  p. Miladou Svádovou.

XII. Závěrečná ustanovení

Tento provozní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1.1.2019. Provozní řád školní jídelny ze dne 1. ledna 2018 pozbývá platnost.

Ve Slaném dne  21.12.2018                                                                                                                         Snopová Venuše
ředitelka školní jídelny